Professional iş we ýol gözleg belgisi ulgamlary öndürijisi 1998-nji ýyldan bäri.Koprak oka

sahypa_banner

Bellik görnüşleri

Braýl alamatlary |ADA alamatlary |Taktiki alamatlar

Gysga düşündiriş:

Görüşi pes bolan adamlar üçin binalar, ofisler we köpçülik ýerleri ýaly nätanyş gurşawda gezmek uly kynçylyk bolup biler.Şeýle-de bolsa, Braýl belgileriniň işlenip düzülmegi we ulanylmagy bilen köpçülik ýerlerinde elýeterlilik we howpsuzlyk ep-esli gowulaşdy.Bu makalada Braýl alamatlarynyň artykmaçlyklaryny we aýratynlyklaryny we olaryň işewürligi we gözleg ulgamlaryny nädip ösdürip boljakdygyny ara alyp maslahatlaşarys.


Önümiň jikme-jigi

Müşderi bilen pikir alyşma

Şahadatnamalarymyz

Önümçilik prosesi

Önümçilik ussahanasy we hil barlagy

Önümleriň gaplanylyşy

Haryt bellikleri

Goýmalar

Braýl alamatlary ADA alamatlary taktiki alamatlar001
Braýl alamatlary ADA alamatlary taktiki alamatlar005
Braýl alamatlary ADA alamatlary taktiki alamatlar003
Braýl alamatlary ADA alamatlary taktiki alamatlar003
Braýl alamatlary ADA alamatlary taktiki alamatlar004

Braýl alamatlaryna düşünmek

Braýl XIX asyryň başynda Lui Braýl atly fransuz tarapyndan döredilen taktiki ýazuw ulgamy.Ulgam harplary, sanlary we dyngy belgilerini görkezmek üçin dürli nagyşlarda ýerleşdirilen ýokary nokatlary ulanýar.Braýl körleriň okamak we ýazmak üçin standartyna öwrüldi we gündelik durmuşyň köp ugurlarynda, şol sanda belliklerde giňden ulanylýar.

Braýl belgileri ADA (Amerikaly Maýyplar Kanuny) alamatlary ýa-da taktil alamatlary hem diýilýär.Olarda aňsatlyk bilen tapylyp we el bilen okalýan Braýl nyşanlary we grafikalary bar.Bu alamatlar, görüş ukyby bolmadyk adamlara daş-töwereginden habarlydygyna we howpsuz we garaşsyz aýlanyp biljekdigine göz ýetirmek üçin maglumat we görkezmeler bermek üçin ulanylýar.

Braýl alamatlarynyň artykmaçlyklary

1. Görüşi pes adamlar üçin elýeterlilik
Braýl belgileri, görüş ukyby pes adamlar üçin binalara, ofislere, köpçülik ýerlerine we beýleki desgalara özbaşdak gezmäge mümkinçilik berýän möhüm serişdäni üpjün edýär.Duýup bolýan taktiki formatda maglumat bermek bilen, Braýl alamatlary maglumata deň derejede elýeterliligi üpjün edýär, gözleri bolmadyklara jemgyýetde has erkinlik we özüne ynam bilen gatnaşmaga mümkinçilik berýär.

2. Howpsuzlyk
Braýl alamatlary, görüş ukyby pes adamlar üçinem, ýoklar üçinem howpsuzlygy ýokarlandyryp biler.Esangyn ýa-da ewakuasiýa ýaly adatdan daşary ýagdaýlarda, Braýl belgileri adamlara iň ýakyn çykyş ýollaryny tapmaga kömek etmek üçin ugur belgisi barada möhüm maglumatlary berýär.Bu maglumatlar, binanyň içindäki nätanyş ýerlerden gezmek ýaly gündelik işlerde hem peýdaly bolup biler.

3. ADA alamatlaryna laýyklyk
Braýl alamatlary ADA laýyk gelýän bellik ulgamynyň möhüm bölegi.Amerikalylaryň Maýyplar baradaky Kanuny (ADA) ähli jemgyýetçilik ýerlerinde maýyplar üçin elýeterli belginiň bolmagyny talap edýär.Bu taktiki nyşanlar, galdyrylan harplar we Braýl bilen alamatlary öz içine alýar.

Braýl alamatlarynyň aýratynlyklary

1. Materiallar
Braýl alamatlary adatça plastmassa, metal ýa-da akril ýaly çydamly materiallardan ýasalýar.Bu materiallar howa şertleriniň we köplenç arassalaýyş önümlerinde tapylan himiki maddalaryň täsirine çydap biler.Mundan başga-da, materiallaryň gündelik könelmegi we ýyrtylmagy sebäpli dörän çyzga garşylyk üçin ýokary çydamlylyk bar.

2. Reňk kontrastlaryt
Braýl alamatlarynyň adatça ýokary reňkli kontrasty bar, bu bolsa pes görýän adamlar üçin okamagy aňsatlaşdyrýar.Bu, fon bilen ýokarlandyrylan Braýl nokatlarynyň arasyndaky tapawudyň tapawutlydygyny we aňsat tapawutlanýandygyny aňladýar.

3. Çalyşmak
Braýl belgileri ýerden 4-6 metr aralykda aňsatlyk bilen elýeterli ýerlerde goýulmalydyr.Bu, görüş taýdan kemçilikli adamlaryň uzalmak ýa-da ýetmek zerurlygy bolmazdan durup, özlerini duýmagyny üpjün edýär.

Netije

Braýl alamatlary, ýokary derejeli elýeterliligi, howpsuzlygy we ADA düzgünlerini berjaý etmegi üpjün edýän iş we ýol gözleg belgileriniň möhüm bölegi.Görüşi pes bolan adamlara gündelik durmuşyny has garaşsyz we amatly etmek üçin has erkinlik we özüne ynam bilen jemgyýete gatnaşmaga mümkinçilik berýär.Braýl belgilerini gol ulgamyňyza goşmak bilen, desganyňyz maglumata has gowy girip biler, howpsuz gurşaw döredip biler we elýeterlilige we öz içine alyjylyga ygrarlydygyny görkezip biler.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Müşderi bilen pikir alyşma

  Şahadatnamalarymyz

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik-ussahanasy - & - Hil-barlag

  Önümler-gaplama

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň