Professional iş we ýol gözleg belgisi ulgamlary öndürijisi 1998-nji ýyldan bäri.Koprak oka

sahypa_banner

Hyzmatlar

Sorag-jogap

S: “Business & Wayfinding Signage” ulgamyňyz näme?

J: Biziň “Business & Wayfinding Signage” ulgamymyz, amaly we ajaýyp gözleg çözgüdini talap edýän kärhanalar üçin ýörite döredilen köp sanly belgidir.Ulgamymyzda “Pylon & Pole” belgileri, “Wayfinding” we “Direction” alamatlary, Içerki binagärlik belgileri, daşarky binagärlik alamatlary, yşyklandyrylan hat belgileri, metal harp belgileri, iş islegleriňize görä düzülip bilinjek kabinet belgileri bar.

S: “Business & Wayfinding Signage” ulgamynyň amaly programmalary haýsylar?

J: Biziň gollarymyz, kärhanalar, söwda nokatlary, restoranlar, myhmanhanalar, hassahanalar, howa menzilleri we stadionlar ýaly köp sanly kärhana üçin amatlydyr.Belliklerimiz, içerde we daşarda-da gowy işleýär, islendik desgada bökdençsiz gözlemäge mümkinçilik berýär.

S: “Business & Wayfinding Signage” ulgamyny ulanmagyň artykmaçlyklary näme?

J: Biziň belliklerimiz, ulanyjynyň amatlylygyny göz öňünde tutup düzüldi.Ulgamymyz bilen kärhanalar müşderi tejribesini gowulaşdyryp, bulaşyklygy azaldyp we howpsuzlygy ýokarlandyryp bilerler.Belliklerimiz gaty berk, estetiki we gurmak aňsat, olary islendik iş üçin tygşytly çözgüt edýär.

S: Siz göni öndüriji?

J: Biz 1998-nji ýyldan bäri hünärmen oem / odm / obm biznesi we ýol gözleg belgisi öndürijisidiris. Has giňişleýin bilmek üçin Biz hakda baryp görmegiňizi haýyş edýäris.

S: customörite iş we gözleg belgisi ulgamymy?

J: Elbetde, belligi siziň islegiňize görä düzüp bileris.

S: Haýsy belginiň talaplaryma laýykdygyny nädip bilerin?

J: Maslahat gullugyna baryp görmegiňizi haýyş edýäris.25 ýyldan gowrak tejribämiz, zerurlyklaryňyza we gurnama gurşawyňyza görä býudjetiňizde iň oňat çözgüt hödürläp bileris.Mundan başga-da, size laýyk gelýän bellik çözgüdini bilmek üçin ilki bilen BIZI WOR IŞLERimize we SANATÇYLYKLARA we ÇÖZGÜLLERimize baryp bilersiňiz.

S: Haýsydyr bir önüm şahadatnamasy barmy?Önümleriňiz açyk howada suw geçirmeýärmi?

J: Önümlerimizde UL / CE / SAA şahadatnamasy bar.Suw geçirmeýän önüm bilen üpjün edip bileris ..

S: Önümlerimi nädip gurmaly?

J: Gurmak çyzgysy we esbaplary önümleriňiz bilen iberiler. Şeýle hem, gurnama meselesi bar bolsa jikme-jik düşündiriş berýäris.

S: Gurluş wagtyňyz we gämi wagtyňyz barada näme aýdyp bilersiňiz?

J: Gurşun wagty önümleriň mukdaryna baglydyr.Adaty ýük daşamak üçin 3 ~ 7 iş güni (Dirishipabl).


Iş wagty: 15-2023-nji maý