Professional iş we ýol gözleg belgisi ulgamlary öndürijisi 1998-nji ýyldan bäri.Koprak oka

sahypa_banner

Bellik görnüşleri

Daşky mahabat yşyklandyrylan polýus alamatlary

Gysga düşündiriş:

Polýus belgisi, uzakdan görüp bolýan we deňi-taýy bolmadyk mahabat täsirini berýän innowasiýa we ýokary täsirli gözleg ulgamydyr.Marka şekili we täjirçilik mahabaty üçin niýetlenen, batyrgaý beýan etmek isleýän islendik iş üçin iň oňat çözgüt.


Önümiň jikme-jigi

Müşderi bilen pikir alyşma

Şahadatnamalarymyz

Önümçilik prosesi

Önümçilik ussahanasy we hil barlagy

Önümleriň gaplanylyşy

Haryt bellikleri

Polýus alamatlarynyň goşundylary

Polýus belgisi, marka mahabaty, täjirçilik mahabaty we ýol gözleg ulgamlary ýaly köp sanly programma üçin amatlydyr.Köpugurlylygy söwda merkezlerinde, howa menzillerinde, muzeýlerde, awtoulag duralgalarynda we aç-açan bellikleriň zerur bolan beýleki ýerlerinde ulanmak üçin amatly edýär.

Polýus alamatlary 01
Polýus alamatlary 02
Polýus alamatlary 04
Polýus alamatlary 03

Polýus alamatlarynyň artykmaçlyklary

1. Uzakdan ýokary görünmek
2. Mahabatyň täsirini özüne çekmek
3. Çydamly we uzak dowamly
4. Adaty bellige çykdajyly alternatiw
5. Az tehniki hyzmat we gurmak aňsat

Önüm aýratynlyklary

1. Islendik marka laýyk gelýän dizaýn we şekil
2. 24 sagat görünmek üçin birleşdirilen yşyklandyryş opsiýalary
3. Açyk howada ygtybarly ulanmak üçin derä çydamly materiallar
4. Polýuslary, binalary we başgalary öz içine alýan ýüzleriň köpüsine gurnalyp bilner

Önümiň parametrleri

Haryt

Polýus alamatlary

Material

304/316 Poslamaýan polat, alýumin, akril

Dizaýn

Düzeltmegi, dürli reňk reňklerini, şekilleri, ululyklary kabul ediň.Dizaýn çyzgysyny bize berip bilersiňiz. Eger bolmasa, professional dizaýn hyzmatyny berip bilmeris.

Ölçegi

Custöriteleşdirilen

Surface

Custöriteleşdirilen

Lightagtylyk çeşmesi Suw geçirmeýän yşyk çyrasy ýa-da suw geçirmeýän Led modullary
Açyk reňk Ak, gyzyl, sary, gök, ýaşyl, RGB, RGBW we ş.m.
Lightagtylyk usuly Şrift / Yzky yşyklandyryş
Naprýa .eniýe Giriş 100 - 240V (AC)
Gurnama Öň gurlan bölekler bilen düzedilmeli
Programma ýerleri Awtoulag ýollary, restoran zynjyrlary, myhmanhana, söwda merkezi, gaz stansiýalary, howa menzilleri we ş.m.

Netije:
Polýus belgisi, marka keşbini ýokarlandyrmak we dowamly täsir döretmek isleýän kärhanalar üçin iň esasy gözleg ulgamydyr.Gözüni özüne çekiji dizaýny we deňi-taýy bolmadyk mahabat mümkinçilikleri bilen, islendik marketing strategiýasyna iň oňat goşundy.Şonuň üçin märekeden tapawutlanmagyň we netijeleri bermegiň ýoluny gözleýän bolsaňyz, polýus belgisi gözleýän gowy çözgüdiňizdir.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Müşderi bilen pikir alyşma

  Şahadatnamalarymyz

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik-ussahanasy - & - Hil-barlag

  Önümler-gaplama

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň