Professional iş we ýol gözleg belgisi ulgamlary öndürijisi 1998-nji ýyldan bäri.Koprak oka

sahypa_banner

Bellik görnüşleri

Umentadygärlik alamatlary |Umentadygärlik belgisi

Gysga düşündiriş:

Umentadygärlik alamatlary, aňsat okalýan maglumatlary bermek bilen, işiňizi ýa-da guramaňyzy görkezmegiň täsirli usulydyr.Bu erkin gurluşlar dürli stillerde we materiallarda bar, olary markaňyzyň özboluşly keşbine laýyklaşdyrmak üçin ýokary derejede düzýär.


Önümiň jikme-jigi

Müşderi bilen pikir alyşma

Şahadatnamalarymyz

Önümçilik prosesi

Önümçilik ussahanasy we hil barlagy

Önümleriň gaplanylyşy

Haryt bellikleri

Önüm programmalary

Umentadygärlik alamatlaryny dürli sazlamalarda tapyp bilersiňiz, şol sanda çäklendirilmeýär:
- Biznes seýilgähleri
- Korporatiw merkezler
- Söwda merkezleri
- Buthanalar
- Keselhanalar
- Mekdepler
- Hökümet binalary

Umentadygärlik alamatlary - Daşky binagärlik alamatlary
Pla Beach-Resort-Wayfinding - & - Direction-Sign-01

Önümiň artykmaçlyklary

1. Marka we görnüklilik: Umentadygärlik alamatlary markaňyzy ýokarlandyrmagyň we müşderilere ýatdan çykmajak täsir galdyrmagyň ajaýyp usulydyr.Iň ýokary görünmegi üpjün edýär we sürüjileriň we pyýadalaryň ýerleşýän ýeriňizi aňsatlyk bilen kesgitläp biljekdigini üpjün edýär.

2. Çydamlylyk: Umentadygärlik alamatlary dowam eder.Olar howa çydamly bolmak üçin döredilip, iň agyr howa şertlerine, şol sanda güýçli ýeller, güýçli ýagyş we aşa yssy howalara çydap bilýärler.

3.Kustomizasiýa: Umentadygärlik alamatlary daşdan kerpiçden metala çenli dürli materiallarda bolýar.Şeýle hem, belligi markaňyzyň özboluşly keşbine sazlamak üçin dürli reňklerden, şriftlerden we ululyklardan saýlap bilersiňiz.

4. Bejeriş: Yzygiderli hyzmat etmek, alamatyň ýakyn ýyllarda işlemegini we özüne çekiji bolmagyny üpjün edýär.Käbir ýadygärlik alamatlary pes hyzmat etmek üçin döredilip, diňe wagtal-wagtal ýuwulmagy talap edýär.

5. laýyklyk: Monadygärlik alamatlary Amerikalylaryň Maýyplar baradaky Kanunyna (ADA) we beýleki ýerli düzgünlere laýyklykda gurlup bilner.

Önüm aýratynlyklary

1. Köpdürlüligi: Umentadygärlik alamatlary dürli stillere, ululyklara we materiallara laýyk dizaýn edilip bilner.

2.Yagtylyk: Umentadygärlik alamatlary 24/7 görünip, yşyklandyrylyp bilner.

3. Çeýeligi: Umentadygärlik alamatlary adamlara habaryňyzy islendik tarapdan görmäge mümkinçilik berýän bir ýa-da iki taraply bolup biler.

4.Kustomizasiýa opsiýalary: Logotip we marka, ýörite reňkler, ugrukdyryjy bellik, üýtgeýän habar tagtalary we beýleki görnüşler bar.

5. Gözüňi özüne çekiji dizaýn: Umentadygärlik alamatlary uly täsir etmek we işiňize ýa-da guramaňyza ünsi çekmek üçin döredildi.

Gysgaça aýtsak, ýadygärlik alamatlary funksional belgi hödürlemek bilen müşderilere ýatdan çykmajak täsir etmegiň ajaýyp usulydyr.Bu alamatlar ýokary hilli we çydamly bolup, olary kärhanalar we guramalar üçin özüne çekiji maýa goýýar.Regulationserli düzgünleri berjaý etmek we yşyklandyryş ýa-da beýleki aýratynlyklary goşmak ukyby bilen ýadygärlik belgisi islendik marka we bellik zerurlyklary üçin ajaýyp saýlawdyr.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Müşderi bilen pikir alyşma

  Şahadatnamalarymyz

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik-ussahanasy - & - Hil-barlag

  Önümler-gaplama

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň