Professional iş we ýol gözleg belgisi ulgamlary öndürijisi 1998-nji ýyldan bäri.Koprak oka

sahypa_banner

Bellik görnüşleri

Rokary göterilen harp alamatlary |Gurluş hatynyň alamatlary

Gysga düşündiriş:

Riseokary derejeli harp alamatlary häzirki zaman gurluşyk dizaýnlarynyň esasy tarapydyr.Görünişliligini ýokarlandyrýar we binanyň şahsyýetini we ugruny üpjün edýär.

Ünsüňi çekmek we ugur görkezmek üçin döredilen ýokary derejeli harp alamatlary ajaýyp mahabat we aragatnaşyk usulydyr.


Önümiň jikme-jigi

Müşderi bilen pikir alyşma

Şahadatnamalarymyz

Önümçilik prosesi

Önümçilik ussahanasy we hil barlagy

Önümleriň gaplanylyşy

Haryt bellikleri

Haryt amaly

Riseokary derejeli harp alamatlary, esasanam dynç alyşda ýa-da işewür etraplarynda ýerleşýän kärhanalar üçin ajaýyp aragatnaşyk serişdesidir.Olar özüne çekiji görnüş döredýär we uzakda ugry ösdürýär, şäher merkezlerinde, howa menzillerinde we beýleki möhüm ýerlerde ajaýyp binalary kesgitlemek üçin ideal edýär.Harplar binanyň öň tarapynda, arkasynda ýa-da gapdalynda, uzakdan görünmäge mümkinçilik berýän strategiki ýerde ýerleşdirilip bilner.

Önümiň artykmaçlygy

Riseokary göterilen harp alamatlarynyň beýleki belgilerden ep-esli artykmaçlygy bar.Ilki bilen, uzakdan görünýär, sebäbi binanyň üstünde ýerleşdirilip, ýokary ulagly ýerler üçin amatly bolýar.Bu häsiýet adamlaryň ünsüni özüne çekýär we binanyň ýerleşýän ýerini ýada salmak mümkinçiligini artdyrýar.

Ikinjiden, ýokary belent harp alamatlary, howanyň agyr şertlerine çydap bilýän, belginiň uzak dowam etmegini üpjün edip bilýän çydamly materiallardan peýdalanylýar.Alamatlary ýasamakda ulanylýan material aşa howa, ýagyş we ýel ýaly erbet howa şertlerine garşy çykýar we ony açyk açyk bellik çözgüdi edýär.

Rokary göterilen harp-alamatlar --- Daşarky-binagärlik-alamatlar-01
Rokary göterilen harp alamatlary - Daşarky binagärlik alamatlary 02

Üçünjiden, ýokary harp belgileri marka we mahabat üçin ajaýyp mümkinçilik döredýär.Customörite şriftleriň we üýtgeşik dizaýnlaryň ulanylmagy, markanyň habardarlygyny döretmek üçin möhüm ähmiýete eýe bolan belginiň ýatdan çykmajakdygyny üpjün edýär.

Önüm aýratynlyklary

Riseokary derejeli harp alamatlarynyň aýratynlyklary olary kärhanalar we gurluşyk eýeleri üçin ideal maýa goýýar.

1. Düzeltmek
Riseokary derejeli harp alamatlary dürli iş zerurlyklaryna laýyklaşdyrylyp bilner.Şriftlerden reňklere çenli hemme zat binanyň düýp manysyny ele almak üçin düzülip bilner, şeýlelik bilen ýatdan çykmajak we üýtgeşik şahsyýet döretmäge kömek eder.

2. ightagtylyk
Riseokary göterilen harp alamatlary gündizine we gijesinde görnükliligini ep-esli ýokarlandyrýan, gündizine garamazdan adamlaryň ünsüni çekmegini üpjün edýän ýagtylyk derejesine eýe.

3. Çykdajyly
Belent harp belgileri tygşytly.Olara az hyzmat etmegi talap edýärler we açyk howanyň beýleki görnüşlerine garanyňda ömri has uzyn.Alamatlary oturtmak az wagt we serişdeleri talap edýär, çykdajylary az saklamak bilen, görnükliligini ýokarlandyrmak isleýän kärhanalar üçin iň amatly saýlawy edýär.

Önümiň parametrleri

Haryt Rokary göterilen harp alamatlary |Gurluş hatynyň alamatlary
Material 304/316 Poslamaýan polat, alýumin, akril
Dizaýn Düzeltmegi, dürli reňk reňklerini, şekilleri, ululyklary kabul ediň.Dizaýn çyzgysyny bize berip bilersiňiz. Eger bolmasa, professional dizaýn hyzmatyny berip bilmeris.
Ölçegi Custöriteleşdirilen
Surface Custöriteleşdirilen
Lightagtylyk çeşmesi Suw geçirmeýän Led modullary
Açyk reňk Ak, gyzyl, sary, gök, ýaşyl, RGB, RGBW we ş.m.
Lightagtylyk usuly Şrift / Yzky yşyklandyryş
Naprýa .eniýe Giriş 100 - 240V (AC)
Gurnama Sahypadaky gurnama gurşawyna görä
Programma ýerleri Söwda, işewürlik, myhmanhana, söwda merkezi, gaz stansiýalary, howa menzilleri we ş.m.

Netije:

Belent belent harp alamatlary, häzirki zaman gurluşyk dizaýnlarynyň möhüm bölegi bolup, görünýän barlygy döredýär we binanyň şahsyýetini we ugruny üpjün edýär.Özbaşdaklygy, ýagtylygy we çykdajylylygy olary görmek mümkinçiligini ýokarlandyrmak isleýän kärhanalar üçin möhüm maýa goýumyna öwürýär.Gurluşyk dizaýnyna ýokary derejeli harp belgilerini goşmak bilen kärhanalar iň ýokary görnükliligi gazanyp we has köp müşderä ýüz tutup bilerler.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Müşderi bilen pikir alyşma

  Şahadatnamalarymyz

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik-ussahanasy - & - Hil-barlag

  Önümler-gaplama

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň