Professional iş we ýol gözleg belgisi ulgamlary öndürijisi 1998-nji ýyldan bäri.Koprak oka

sahypa_banner

Bellik görnüşleri

Facelit gaty akril harp alamatlary

Gysga düşündiriş:

“Facelit” gaty akril harp alamatlary, marka gönükdirilen bellik ulgamyny döretmek üçin iň oňat çözgütdir.Bu alamatlar ýokary hilli akrilden ýasalyp, energiýa tygşytlaýan LED çyralary bilen yşyklandyrylýar we markaňyzyň isleglerine laýyklykda dürli ululykda, şekillerde we reňklerde bolýar.Markanyň görnükliligini ýokarlandyrmak üçin ýapyk we açyk programmalar üçin ajaýyp.


Önümiň jikme-jigi

Müşderi bilen pikir alyşma

Şahadatnamalarymyz

Önümçilik prosesi

Önümçilik ussahanasy we hil barlagy

Önümleriň gaplanylyşy

Haryt bellikleri

Goýmalar

“Facelit Solid Akril” harp belgileri fasad belgileri, diwar nyşany, ýapyk we açyk alamatlar, kabul ediş belgileri, ofis belgileri, ugur belgisi we ş.m. ýaly dürli programmalar üçin amatlydyr. Müşderileriň ünsüni özüne çekmegiň we markany ýokarlandyrmagyň ajaýyp usulydyr. habarlylyk.

Gaty akril harp alamatlary 01
Gaty akril harp alamatlary 02
Gaty akril harp alamatlary 03

Gaty akril harp alamatlary

Önüm aýratynlyklary we artykmaçlyklary

1.Material
Facelit gaty akril harp alamatlary, çydamly, suw geçirmeýän, UV çydamly we açyk howanyň şertlerine çydap bilýän ýokary hilli akril materialdan ýasalýar.

2. Energiýa tygşytly yşyklandyryş
Alamatlar az energiýa sarp edýän we ömri uzak bolan energiýa tygşytlaýan LED yşyklar bilen enjamlaşdyrylandyr.

3.Haýsydyr
Bu alamatlar dürli ululykda, şekillerde we reňklerde bolýar, olary marka islegleriňize laýyklaşdyryp biler.

4. Gurmak aňsat
Alamatlary gurmak aňsat, nurbatlary, boltlary ýa-da ýelimleýji lentalary ulanyp, olary islendik ýere aňsatlyk bilen gurnap bilersiňiz.

5. Howa çydamly
Facelit gaty akril harp alamatlary suw geçirmeýän, UV çydamly we açyk howanyň şertlerine çydap bilýär.

6.Branda görünmek

7.Bu alamatlar, markaňyzy we logotipiňizi göze ilýän görnüşde görkezmek bilen markanyň görnükliligini ýokarlandyrýar.

Sözümiň ahyrynda, “Facelit Solid Akril Letter Signs” markanyň görnükliligini ýokarlandyrmak we marka gönükdirilen bellik ulgamyny döretmek isleýän kärhanalar üçin ajaýyp çözgütdir.Olaryň ýokary hilli materiallary, energiýa tygşytlaýan yşyklandyryşlary we düzülip bilinýän görnüşleri, fasad belgileri we diwar nyşany ýaly dürli ýapyk we açyk amaly programmalar üçin iň gowy saýlama edýär.“Facelit Solid Akril” harp alamatlaryna maýa goýuň we markaňyzy indiki derejä çykaryň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Müşderi bilen pikir alyşma

  Şahadatnamalarymyz

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik-ussahanasy - & - Hil-barlag

  Önümler-gaplama

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň