Professional iş we ýol gözleg belgisi ulgamlary öndürijisi 1998-nji ýyldan bäri.Koprak oka

Bellik görnüşleri

 • Diwar bezegi üçin Neon belgisi LED çyralar kostýumy, öçürilmedik wyklýuçatel bilen neon belgisi

  Diwar bezegi üçin Neon belgisi LED çyralar kostýumy, öçürilmedik wyklýuçatel bilen neon belgisi

  Neon alamatlarynyň ýagty täsiri gaty owadan.Akril polda çeýe kremniý LED neon zolaklary gurlanda, neonyň yşyklandyryş täsiri hasam güýçlendiriler.
  Açyk akril paneller bilen birleşdirilen ýumşak neon çyralary öý we dükan bezegleri ýaly meşhurdyr.Neededöriteleşdirilen nagyşlar gerek ýerinde gurlup bilner.Neon alamatlaryna bolan islegiňize görä nagyş ýasarys.Mysal üçin, bu önümiň müşderileri ony “BBQ” ýagdaýlarynda ulanmalydyrlar.

 • 3D Neon alamatlary |Poslamaýan polat ölçegli neon alamatlary

  3D Neon alamatlary |Poslamaýan polat ölçegli neon alamatlary

  Güýçli marka keşbini döretmek iň möhümdir.Bir markanyň wizual şahsyýeti müşderileri çekmekde we çekmekde möhüm rol oýnaýar.Dürli marka usullarynyň arasynda “3D Neon Signs” kärhanalar üçin aýratyn we ýatdan çykmajak marka keşbini döretmek üçin meşhur we täsirli gural hökmünde ýüze çykdy.

 • Dükan ýa-da telekeçilik mahabaty üçin 3D Neon alamatlary

  Dükan ýa-da telekeçilik mahabaty üçin 3D Neon alamatlary

  Söwda meýdançasynda ýerleşýän bolsaňyz, özboluşly alamat müşderilere gaty täsir galdyrar we dükanyňyza ünsi artdyrar.Neon alamatlarynyň aýratynlyklary mahabat we alamatlar üçin işewürlik isleglerini kanagatlandyryp biler.Dürli reňkde bolýar, gijeki ýagtylygy gaty gowy we örän ýumşak.3D Neon alamatlary, işewürler üçin aýratyn we ýatdan çykmajak marka keşbini döretmek üçin meşhur we täsirli gural hökmünde ýüze çykdy.

   

 • Çeýe turba neon alamatlary |Silikon turba neon alamatlary

  Çeýe turba neon alamatlary |Silikon turba neon alamatlary

  Çeýe Tube Neon alamatlary köp taraplylygy, çydamlylygy we özüne çekiji bolmagy sebäpli has meşhur boldy.Bu makalada, toýlarda we oturylyşyklarda ulanylyşyna ünsi jemläp, “Flexible Tube Neon Signs” -iň dürli goşundylaryny, artykmaçlyklaryny we üýtgeşik aýratynlyklaryny öwreneris.Bu alamatlaryň döredijiligi we aýratynlygy bilen islendik hadysany nädip üýtgedip biljekdigini öwreniň, olary güýçlendirilen estetika we wizual täsir üçin ajaýyp saýlama edip bilersiňiz.

 • Akril Neon belgisi |Akril neon çyrasy

  Akril Neon belgisi |Akril neon çyrasy

  Akril neon alamatlary, adyndan görnüşi ýaly, özüne çekiji wizual effekt döretmek üçin ýokary hilli akril materialdan ýasalýar.Neon çyralaryny ulanmak arkaly bu alamatlar uzakdan tomaşaçylary özüne çekip, ajaýyp şöhle saçýar.Akril we neon tehnologiýasynyň utgaşmasy tükeniksiz dizaýn mümkinçiliklerini açýar we belli bir marka üçin niýetlenen adaty neon alamatlary üçin ideal edýär.