Professional iş we ýol gözleg belgisi ulgamlary öndürijisi 1998-nji ýyldan bäri.Koprak oka

Professional iş we ýol gözleg belgisi ulgamlary öndürijisi 1998-nji ýyldan bäri.

"Bir bitewi hyzmat we çözgütler" bermek

Köpräk oka
Öňki
Indiki
wideo oýnamak

Jaguar belgisi hakda

“Sichuan Jaguar Sign Express Co., Ltd.” ulgam önümçiligine bagyşlanýar we işewürlik we bellik ulgamyny öndürmekde 25 ýyldan gowrak tejribesi bolan toplumlaýyn senagat we söwda kärhanasydyr.

Köpräk oka

Hyzmatymyz

Gol çekmek, tehniki hyzmat we gurnama

 • Näme üçin bizi saýlamaly?
  mark_ico

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  Durnukly material üpjün ediji ulgamy we ylmy zähmet dolandyryş ulgamy, bäsdeşlik bahasy bilen ýokary hilli önüm öndürmek üçin material we zähmet çykdajylaryna berk gözegçilik.

 • Özbaşdaklaşdyrma prosesi
  dizaýn_ico

  Özbaşdaklaşdyrma prosesi

  Taslamanyň jikme-jikliklerini kesgitlemek üçin iki tarapyň arasyndaky aragatnaşyk arkaly.

 • Sorag-jogap.
  faq-img

  Sorag-jogap.

  Has köp ýaýran soraglary öwreniň.S: Siz göni öndüriji?S: Haýsy belginiň talaplaryma laýykdygyny nädip bilerin?

 • Satuwdan soň hyzmat
  maslahat_ico

  Satuwdan soň hyzmat

  Satuwdan soňky müşderilere hyzmat ediş işgärleri, gije-gündiziň dowamynda onlaýn satuwdan soňky meselelere jogap berip bilerler.

Özbaşdaklaşdyrma prosesi

Çeper logotipleriň we logotip paketleriniň ýagdaýyny öndürmek we gurmak.Giňişleýin logotip hyzmatlarymyz barada has giňişleýin maglumat almak üçin aşakdaky mowzuklaryň islendigine basyň.

Taslama maslahaty we sitata
1
prokatçy

Taslama maslahaty we sitata

Taslamanyň jikme-jikliklerini kesgitlemek üçin iki tarapyň arasyndaky aragatnaşyk arkaly

Dizaýnyňyz barmy?

Dizaýn çyzgylary
2
dizaýn

Dizaýn çyzgylary

Sitata tassyklanylandan soň, “Jaguar Sign” -iň hünärmen dizaýnerleri “önümçilik çyzgylaryny” we “görkezişleri” taýýarlap başlaýarlar.

Prototip we resmi önümçilik
3
önümçilik

Prototip we resmi önümçilik

“Jaguar Sign” önümiň resmi önümçilik ýa-da köpçülikleýin önümçilik üçin ýalňyşsyz bolmagyny üpjün etmek üçin müşderiniň talaplaryna laýyklykda nusga önümçiligini eder.

Önümiň hilini barlamak
4
sek

Önümiň hilini barlamak

Önümiň hili elmydama “Jaguar Sign” -iň esasy bäsdeşlik ukybydyr, eltip bermezden ozal 3 sany berk hil barlagyny geçireris.

Ibermek üçin taýýar önümi tassyklamak we gaplamak
5
gaplamak

Ibermek üçin taýýar önümi tassyklamak we gaplamak

Önümiň önümçiligi tamamlanandan soň, satuw geňeşçisi tassyklamak üçin müşderiniň önüm suratlaryny we wideolaryny iberer.

Satuwdan soň hyzmat etmek
6
soň

Satuwdan soň hyzmat etmek

Müşderiler önümi alandan soň, müşderiler haýsydyr bir kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolanda Jaguar Sign bilen maslahatlaşyp bilerler.

Önüm meselesi

 • Myhmanhana we kondominium

  Myhmanhana we kondominium

  • “Sheraton” myhmanhanasynyň fasadynyň dört nokady, açyk ýadygärlik alamatlary
  • “Sheraton” myhmanhanasynyň ýokary göteriliş haty belgisi 00
  • CARINA BAY Beach Resort Signage System Wayfinding & Direction alamatlary 0
  • Kondominium-fasad-gol-ýapyk we açyk-poslamaýan polat-logotip-gol
  • Myhmanhana-ýöriteleşdirilen-fasad-alamatlar-logotip-yşyklandyrylan-kanal-hatlar-gapak
  • Myhmanhananyň diwar belgileri Yzky hatyň kabinetiniň alamatlary
 • Bölek satuw dükanlary we söwda merkezleri

  Bölek satuw dükanlary we söwda merkezleri

  • Tüsse-dükan-logotip-alamatlar-kanal-hatlar-wape-dükan-kabinet-alamatlar-00
  • “Walmart-Signage-Building-High-Rise-Letter-Sign” - & - Ministrler kabinetiniň gollary
  • Bölek satuw dükanlary-omörite-kanal-hatlar-gol-dükan-yşyklandyrylan-gol çekme
  • Optiki-dükan-fasad-gol-ýörite-LED-kanal-hat-gol-gapak
  • Mebel-dükan-ýöriteleşdirilen-LED-3D-logotip-wakuum görnüşli-hat-alamatlar-gapak
  • Kirpik-Dükanyň öň tarapy-Bellik-Yşyklandyrylan-Kanal-Hatlar-Bellik
 • Restoran we bar we kafe

  Restoran we bar we kafe

  • Restoran-Açyk-3D-Neon-alamatlar-Poslamaýan-Polat-Neon-Logo-Sign-00
  • Deňiz-restoran-dükan-öňdäki alamatlar-yşyklandyrylan-3D-logotip-alamatlar-00
  • Restoran-omörite-polýus-alamatlar-ýol gözlemek - & - ugrukdyryjy-alamatlar-gapagy
  • Pitsa-dükan-dükan öň tarapy-yşyklandyrylan-gaty-akril-hat-gol-tagtanyň gapagy
  • Makdonalds-gol-fasad-gol-LED-logotip-kabinet-alamatlar-gapagy
  • Çalt nahar-restoran-fasad-alamatlar-alýumin-kanal-hatlar-yşyklandyrylan gapak
 • Gözellik salony

  Gözellik salony

  • SPA-Gözellik-Salon-Gapy-Yşyklandyrylan-Hat-Sign_cover
  • Dyrnaklar-salon-fasad-bellik-ýöriteleşdirilen-kanal-hatlar-dükan-logotip-gol-gapak
  • Kirpik - & - Göz aýlaýan makiýauplar-dükan-ýörite-gol-logotip-yşyklandyrylan - harplar

Senagat we çözgütler

Köpräk oka
 • Bölek satuw dükanlary we söwda merkezleri Biznes we ýol gözleg belgisi ulgamy

  Bölek satuw dükanlary we söwda merkezleri Biznes we ýol gözleg belgisi ulgamy

  Häzirki wagtda bäsleşige ukyply bölek satuw şertlerinde kärhanalar üçin märekeden tapawutlanmak möhümdir.Muny amala aşyrmagyň täsirli ýollarynyň biri, işewürlik we ýol gözleg belgilerini ulanmakdyr.Bu ulgamlar diňe müşderilere bölek satuw dükanlarynda we söwda merkezinde gezmäge kömek etmeýär ...
 • Restoran senagaty biznesi we ýol gözleg belgisi ulgamyny özleşdirmek

  Restoran senagaty biznesi we ýol gözleg belgisi ulgamyny özleşdirmek

  Restoran pudagynda müşderileri özüne çekmekde we marka keşbini döretmekde restoran belgisi möhüm rol oýnaýar.Dogry bellik restoranyň estetikasyny güýçlendirýär we müşderilere stollaryna barýan ýollaryny tapmaga kömek edýär.Bellik, şeýle hem restorana ...
 • Myhmansöýerlik senagaty biznesi we ýol gözleg belgisi ulgamyny özleşdirmek

  Myhmansöýerlik senagaty biznesi we ýol gözleg belgisi ulgamyny özleşdirmek

  Myhmansöýerlik pudagy ösmegi bilen, täsirli myhmanhana bellik ulgamlaryna zerurlyk barha artýar.Myhmanhananyň belgisi myhmanlara diňe bir myhmanhananyň dürli giňişliklerinde gezmäge kömek etmän, eýsem ... döretmekde möhüm element bolup hyzmat edýär ...
 • Saglyk we saglyk merkeziniň bellik ulgamyny özleşdirmek

  Saglyk we saglyk merkeziniň bellik ulgamyny özleşdirmek

  Güýçli marka keşbini döretmek we saglyk we saglyk merkeziňiz üçin marketing tagallalaryny güýçlendirmek barada aýdylanda, bellik möhüm rol oýnaýar.Diňe oňat dizaýn edilen alamatlar potensial müşderileri özüne çekmek we habar bermek bilen çäklenmän, markaňyzyň gymmatlyklaryny we ...
 • Gasangyç bekedi biznesi we ýol gözleg belgisi ulgamyny özleşdirmek

  Gasangyç bekedi biznesi we ýol gözleg belgisi ulgamyny özleşdirmek

  Bölek satuw işleriniň iň köp ýaýran görnüşlerinden biri hökmünde, ýangyç guýýan stansiýalar müşderileri özüne çekmek we tejribelerini has amatly etmek üçin täsirli gözleg belgisi ulgamyny döretmeli.Gowy dizaýn edilen bellik ulgamy diňe bir ýol tapmak üçin däl, eýsem ...
 • Bölek satuw dükanlary we söwda merkezleri Biznes we ýol gözleg belgisi ulgamy
  Restoran senagaty biznesi we ýol gözleg belgisi ulgamyny özleşdirmek
  Myhmansöýerlik senagaty biznesi we ýol gözleg belgisi ulgamyny özleşdirmek
  Saglyk we saglyk merkeziniň bellik ulgamyny özleşdirmek
  Gasangyç bekedi biznesi we ýol gözleg belgisi ulgamyny özleşdirmek

  Iň soňky habarlar

  • Markaňyzy ýagtylandyryň: Neon çyralarynyň işewürlikde wagtlaýyn çekilmegi

   IŞLER

   -20anwar-19-2024

   Markaňyzy ýagtylandyryň: Neon çyralarynyň işewürlikde wagtlaýyn çekilmegi

   Koprak oka
  • Metal san belgisiniň ajaýyplygyny açmak: Ajaýyp we funksional görkezişler üçin gollanma **

   IŞLER

   -20anwar-18-2024

   Metal san belgisiniň ajaýyplygyny açmak: Ajaýyp we funksional görkezişler üçin gollanma **

   Koprak oka
  • Ady: Işewürligiňizi aýdyňlaşdyrmak: Neon belgisiniň güýji we özüne çekijiligi

   IŞLER

   -20anwar-17-2024

   Ady: Işewürligiňizi aýdyňlaşdyrmak: Neon belgisiniň güýji we özüne çekijiligi

   Koprak oka