Professional iş we ýol gözleg belgisi ulgamlary öndürijisi 1998-nji ýyldan bäri.Koprak oka

Bellik görnüşleri

 • Impactokary täsirli we innowasion mahabat çyrasy

  Impactokary täsirli we innowasion mahabat çyrasy

  Mümkin bolan müşderileriň ünsüni özüne çekmek isleýän kärhanalar üçin mahabatlaryň wizual özüne çekijiligini we netijeliligini ýokarlandyrmak elmydama möhümdir.
  Muňa ýetmek üçin güýçli gural, diňleýjiler bilen aragatnaşyk saklamagyň dinamiki we täsirli mahabat çyrasydyr.
  Bu sahypa syn, ýagtylyk gutularynyň täjirçilik mahabatyna eden täsirine içgin seredýär, mahabat belgisi we ýeňil guty öndürijileriniň bu dizaýnlary durmuşa geçirmek üçin geçýän artykmaçlyklaryny görkezýär.

 • Otag otagynyň belgisi, giňişligi netijeli dolandyrmak üçin möhümdir

  Otag otagynyň belgisi, giňişligi netijeli dolandyrmak üçin möhümdir

  Otag otagynyň belgisi bilen tanyşdyrmak: giňişligiňizi dolandyrmagy güýçlendiriň Myhmanhanalardan we ofis binalaryndan hassahanalara we bilim edaralaryna çenli otag belgisiniň belgisi dürli şertlerde giňişligi netijeli dolandyrmak üçin möhümdir.
  Bu alamatlar, belli otaglary kesgitlemek we tapmak üçin wizual bellikler bolup hyzmat edýär, bu bolsa myhmanlara, myhmanlara we işgärlere jaýyň içinde gezmegi aňsatlaşdyrýar.
  Otag otaglarynyň nomerleri adatça diwarlara ýa-da gapylara oturdylýar we bökdençsiz gözleg we hünär gurşawyny üpjün etmek üçin düşnükli, çydamly we estetiki taýdan ýakymly görnüşde döredilýär.

 • Diwar bezegi üçin Neon belgisi LED çyralar kostýumy, öçürilmedik wyklýuçatel bilen neon belgisi

  Diwar bezegi üçin Neon belgisi LED çyralar kostýumy, öçürilmedik wyklýuçatel bilen neon belgisi

  Neon alamatlarynyň ýagty täsiri gaty owadan.Akril polda çeýe kremniý LED neon zolaklary gurlanda, neonyň yşyklandyryş täsiri hasam güýçlendiriler.
  Açyk akril paneller bilen birleşdirilen ýumşak neon çyralary öý we dükan bezegleri ýaly meşhurdyr.Neededöriteleşdirilen nagyşlar gerek ýerinde gurlup bilner.Neon alamatlaryna bolan islegiňize görä nagyş ýasarys.Mysal üçin, bu önümiň müşderileri ony “BBQ” ýagdaýlarynda ulanmalydyrlar.

 • Umentadygärlik alamatlary esasan biznesde ulanylýar

  Umentadygärlik alamatlary esasan biznesde ulanylýar

  Söwda meýdançalarynda ýadygärlik alamatlary owadan we çydamlydyr.
  Monadygärlik nyşanynyň käbir aýratynlyklary we häsiýetleri bu sahypada hödürlendi.

 • Öndüriji omörite metal plastinka Şahsylaşdyrylan bürünç plastinka

  Öndüriji omörite metal plastinka Şahsylaşdyrylan bürünç plastinka

  Bürünç ýadygärlik nyşanlaryny ulanmak
  Käbir sebitlerde jaýlanyş çäresi dabaraly bir waka bolup, merhumyň tanyşlygy mazar daşyna ýa-da bürünç ýadygärlige ýazylýar.
  Käbir sebitler has meşhur ýerli şahsyýetleri ýa-da wakalary ýada salarlar we metal ýadygärlik nyşanlarynda ýazmaça ýazarlar.
  Mermerden ýa-da beýleki materiallardan ýasalan ýadygärlikler bilen deňeşdirilende, bürünç ýadygärlikler öndürmek üçin az wagt sarp edýär we transport çykdajylary az bolýar.Gurmak azatlygy hem has ýokary.
  Bürünç ýadygärlikleri has ýönekeý görnüşde ýasalýar.Islenýän effekt, alyjynyň görkezmek isleýän täsirine baglylykda bürünç materialy himiki taýdan arassalamak ýa-da bürünç materialy fiziki taýdan kesmek we oýmak arkaly gazanylyp bilner.

 • Metal plastinka belgisi we metal harp belgisi

  Metal plastinka belgisi we metal harp belgisi

  Metal harplar we metal alamatlar giňden ulanylýar.Bu metal sanly alamatlar köplenç otag ýa-da villa jaý nomerleri we ş.m. üçin ulanylýar. Jemgyýetçilik ýerlerinde köp sanly metal alamatlaryny görüp bilersiňiz.Bu metal alamatlar hajathana, metro bekedinde, eşik otaglarynda we beýleki ýerlerde ulanylýar.
  Adatça metal alamatlaryň materialy bürünçdir.Bürünç örän durnukly hyzmat ediş möhletine eýe we wagtyň geçmegi bilen owadan görnüşini saklaýar.Misden has ýokary talaplary bolan ulanyjylar hem bar.Mis alamatlarynyň bahasy has ýokary we şoňa görä-de has gowy görnüşi we hyzmat ömri bar.
  Şeýle-de bolsa, baha we agram meselesi sebäpli.Käbir ulanyjylar demir alamatlaryny ýasamak üçin poslamaýan polatdan ýa-da başga materiallardan peýdalanarlar.Bejergiden soň bu görnüşli metal belgisi gaty owadan görünýär, ýöne mis materiallary bilen deňeşdirilende, hyzmat ediş möhleti has gysga bolar.
  Metal alamatlary öndürilende öndürijiler dürli ýerüsti täsirleri gazanmak üçin dürli amallary ulanýarlar.Ulanyjynyň talaplaryna laýyklykda öndüriji dürli önümçilik amallaryny gurar.Metal alamatlaryň önümçilik prosesi ulanylýan materiallara baglydyr.Material näçe gymmat bolsa, gaýtadan işlemek üçin şonça köp wagt gerek bolar.Metal harplar ýa-da metal alamatlary ýaly önümleri ýasamak ýa-da satyn almak isleseňiz.Biziň bilen habarlaşyň we pikiriňizi aýdyň.Mugt dizaýn çözgütleri bilen üpjün ederis we size nusgalar taýýarlarys.

 • Suwuk metal belgisi belgisi

  Suwuk metal belgisi belgisi

  Bu alamatlaryň metal gurluşy we ýalpyldawuklygy bar, ýöne ulanýan materiallary metaldan tapawutlydyr.Olaryň ulanýan materiallary “suwuk metal” diýýäris.Hakyky metal bilen deňeşdirilende, onuň plastikligi has gowudyr we logotipde zerur bolan dürli effektleri we şekilleri öndürmek has aňsatdyr.

 • Ulag we awtoulag duralgasynyň ugur alamatlary

  Ulag we awtoulag duralgasynyň ugur alamatlary

  Awtoulag we duralganyň ugrukdyryjy belgileri, ulag akymyna ýol görkezmekde we awtoulag duralgalarynda, garaageslarda we beýleki ulag meýdançalarynda netijeli nawigasiýany üpjün etmekde möhüm rol oýnaýar.Bu alamatlar diňe bir işlemän, eýsem markanyň müşderileriň amatlylygyna we howpsuzlygyna ygrarlylygynyň beýany bolup hyzmat edýär.

 • 3D Neon alamatlary |Poslamaýan polat ölçegli neon alamatlary

  3D Neon alamatlary |Poslamaýan polat ölçegli neon alamatlary

  Güýçli marka keşbini döretmek iň möhümdir.Bir markanyň wizual şahsyýeti müşderileri çekmekde we çekmekde möhüm rol oýnaýar.Dürli marka usullarynyň arasynda “3D Neon Signs” kärhanalar üçin aýratyn we ýatdan çykmajak marka keşbini döretmek üçin meşhur we täsirli gural hökmünde ýüze çykdy.

 • Dükan ýa-da telekeçilik mahabaty üçin 3D Neon alamatlary

  Dükan ýa-da telekeçilik mahabaty üçin 3D Neon alamatlary

  Söwda meýdançasynda ýerleşýän bolsaňyz, özboluşly alamat müşderilere gaty täsir galdyrar we dükanyňyza ünsi artdyrar.Neon alamatlarynyň aýratynlyklary mahabat we alamatlar üçin işewürlik isleglerini kanagatlandyryp biler.Dürli reňkde bolýar, gijeki ýagtylygy gaty gowy we örän ýumşak.3D Neon alamatlary, işewürler üçin aýratyn we ýatdan çykmajak marka keşbini döretmek üçin meşhur we täsirli gural hökmünde ýüze çykdy.

   

 • Çeýe turba neon alamatlary |Silikon turba neon alamatlary

  Çeýe turba neon alamatlary |Silikon turba neon alamatlary

  Çeýe Tube Neon alamatlary köp taraplylygy, çydamlylygy we özüne çekiji bolmagy sebäpli has meşhur boldy.Bu makalada, toýlarda we oturylyşyklarda ulanylyşyna ünsi jemläp, “Flexible Tube Neon Signs” -iň dürli goşundylaryny, artykmaçlyklaryny we üýtgeşik aýratynlyklaryny öwreneris.Bu alamatlaryň döredijiligi we aýratynlygy bilen islendik hadysany nädip üýtgedip biljekdigini öwreniň, olary güýçlendirilen estetika we wizual täsir üçin ajaýyp saýlama edip bilersiňiz.

 • Akril Neon belgisi |Akril neon çyrasy

  Akril Neon belgisi |Akril neon çyrasy

  Akril neon alamatlary, adyndan görnüşi ýaly, özüne çekiji wizual effekt döretmek üçin ýokary hilli akril materialdan ýasalýar.Neon çyralaryny ulanmak arkaly bu alamatlar uzakdan tomaşaçylary özüne çekip, ajaýyp şöhle saçýar.Akril we neon tehnologiýasynyň utgaşmasy tükeniksiz dizaýn mümkinçiliklerini açýar we belli bir marka üçin niýetlenen adaty neon alamatlary üçin ideal edýär.

 • Fasad alamatlary |Dükanyň alamatlary

  Fasad alamatlary |Dükanyň alamatlary

  Fasad alamatlary müşderileri özüne çekmek we marka gymmatlyklaryny wizual aragatnaşyk strategiýalary arkaly ýetirmek isleýän kärhanalaryň we edaralaryň möhüm bölegi.Dogry dizaýn, materiallar we gurnama usullary bilen fasad belgisi hünär ussatlygyny, ygtybarlylygy we özboluşlylygy ýokarlandyrýan güýçli marketing guraly bolup biler.

 • Umentadygärlik alamatlary |Umentadygärlik belgisi

  Umentadygärlik alamatlary |Umentadygärlik belgisi

  Umentadygärlik alamatlary, aňsat okalýan maglumatlary bermek bilen, işiňizi ýa-da guramaňyzy görkezmegiň täsirli usulydyr.Bu erkin gurluşlar dürli stillerde we materiallarda bar, olary markaňyzyň özboluşly keşbine laýyklaşdyrmak üçin ýokary derejede düzýär.

 • Rokary göterilen harp alamatlary |Gurluş hatynyň alamatlary

  Rokary göterilen harp alamatlary |Gurluş hatynyň alamatlary

  Riseokary derejeli harp alamatlary häzirki zaman gurluşyk dizaýnlarynyň esasy tarapydyr.Görünişliligini ýokarlandyrýar we binanyň şahsyýetini we ugruny üpjün edýär.

  Ünsüňi çekmek we ugur görkezmek üçin döredilen ýokary derejeli harp alamatlary ajaýyp mahabat we aragatnaşyk usulydyr.

123Indiki>>> Sahypa 1/3