Professional iş we ýol gözleg belgisi ulgamlary öndürijisi 1998-nji ýyldan bäri.Koprak oka

Kompaniýa-profil-2

Kompaniýanyň tertibi

Biz kim

“Sichuan Jaguar Sign Express Co., Ltd.”ulgam önümçiligine gol çekmäge bagyşlanýar we gol ulgamyny öndürmekde 25 ýyldan gowrak tejribesi bolan toplumlaýyn senagat we söwda kärhanasydyr.Müşderiler üçin gol ulgamy taslamalaryny meýilleşdirmekden we dizaýn etmekden, prosese baha bermekden, prototip önümçiliginden, köpçülikleýin önümçilikden, hil barlagyndan we satuwdan soňky tehniki hyzmatdan başlap, müşderiler üçin "bir nokatly hyzmat çözgütleri we tehniki hyzmat çözgütleri" bilen üpjün edýäris.

2014-nji ýylda “Jaguar Sign” daşary ýurtdaky meşhur kärhanalar üçin gol ulgamy taslamalaryny amala aşyryp, halkara söwda işini giňeldip başlady.Önümlerimiz Demirgazyk Amerika, Europeewropa, Awstraliýa, Günorta-Gündogar Aziýa we 80-den gowrak ýurda eksport edilýär we müşderilerimiz tarapyndan gowy garşylanýar we ynanýarlar.Önümiň hili, hünär hyzmaty, bäsdeşlik bahasy we ajaýyp müşderi abraýy bilen, “Jaguar Sign” kompaniýasyna marka şekil bahasynda böküş gazanmaga kömek etsin.

kompaniýa01
Tamamlandyýyllar
pudak tejribesi
+
eksport edýän ýurtlar
Zawod meýdany
+
işgärleri

Biz näme edýäris

“Jaguar Sign” gol ulgamlaryny dizaýn etmekde, öndürmekde we gurnamakda baý tejribä eýedir we Wal-Mart, IKEA, Sheraton myhmanhanasy, Marriott dynç alyş kluby, Bank of America we ABN AMRO Bank ýaly meşhur kärhanalara hyzmat etdi.Esasy önümlerimiz: pilon we polýus alamatlary, ýol gözleg we ugur alamatlary, içerki binagärlik belgileri, kanal harplary, metal harplar, şkaf belgileri we ş.m. Önümlerimiz ýerli önümiň hiline laýyk gelýän CE, UL, ROSH , SSA we beýleki halkara şahadatnamalarydyr. daşary ýurtlaryň talaplary.

Mundan başga-da, ISO9001 halkara hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny, ISO14001 daşky gurşawy dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny, hünär saglygy we howpsuzlygy dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny, şeýle hem bezeg işleri we AAA kärhanasynyň karz reýtingi üçin hünär şertnamasynyň ikinji derejeli kärini aldyk.Belgi pudagynda tehnologiki innowasiýalara we önümi ösdürmäge ygrarlydyrys we tehnologiki innowasiýa ýolunda öňe gidişlik edýäris, indi bolsa "ultra inçe gurşun belgisi" we "magnitron tüýkürýän wakuum örtük" ýaly birnäçe tehnologiýa patentleri bar. ".

“Jaguar Sign” Çengdu ýokary tehnologiýaly Günbatar senagat seýilgähinde 12000 m² ekologiýa taýdan tassyklanan zawod gurdy.Zawodda jemi 160-dan gowrak işgär işleýär we doly awtomatiki uly signal ulgamy önümçilik liniýalary we enjamlary bar, şol sanda: doly awtomatiki integrirlenen ýagtylyk çykaryjy tagtanyň önümçilik liniýasy, magnitron tüýdük örtük önümçilik liniýasy, metal emele getirýän önümçilik liniýasy, sekiz temperatura zolagy şöhlelendiriji lehimleýji maşyn, köp funksiýaly ýerleşdiriş enjamy, nepis nagyş we oýma maşyn, uly lazer kesiji maşyn, uly çişiriji enjamlar, uly UV çap enjamlary, uly ekran çap enjamlary we ş.m.

Ösen önümçilik enjamlary, berk önümçilik amallaryny dolandyrmak we hünär dizaýny, tehnologiýa we hyzmat topary bilen bilelikde kärhananyň bäsdeşlige ukyplylygyny ep-esli ýokarlandyrýar we uly gol ulgamy taslamalaryny amala aşyrmagymyz üçin berk kepillikdir.

näme_do06
näme_do05
näme_do04
näme_do02
näme_do01

Korporatiw medeniýet

Kärhananyň ady01

Kärhananyň ady

Kompaniýanyň ady, hytaý medeniýetine miras galmagy we ýazuw gözelligini wagyz etmegi aňladýan 4000 ýyl töweregi gadymy hytaý ýazuwy bolan oracle süňk ýazuwyndan alyndy.Iňlis dilinde aýdylyşy "JAGUAR" -a meňzeýär, ýagny jaguar ruhuna eýe bolmak.

Kärhana missiýasy

DÜNLD FOR ÜÇIN IET GOWY ALYŞ

Kärhana ruhy

Her bir nyşany ajaýyp ussatlyk bilen öndürmek, bu biziň ussatlygymyzdyr.

Korporatiw medeni gymmatlyklar

Işgärleriň häsiýeti: dogruçyllyk, yhlas, gowy öwrenişmek, oňyn optimizm, erjellik.
Işgärleriň özüni alyp baryş şertleri: üznüksiz täzelik, kämillik, müşderiniň artykmaçlyklaryny ýokarlandyrmak we müşderiniň iň ýokary kanagatlanmagy.

Marka strategiýasy

Qualityokary hilli önümlere, üznüksiz täzelik düşünjesine we Oracle-yň çuňňur medeni baglanyşygyna eýeriň, JAGUAR-yň "tizligi, takyklygy we ýitiligi" ruhuny öňe sürüň we dünýä belli marka dörediň.

Sergi