Professional iş we ýol gözleg belgisi ulgamlary öndürijisi 1998-nji ýyldan bäri.Koprak oka

sahypa_banner

Senagat we çözgütler

Kompaniýanyň işewürligi we ýol gözleg belgisi ulgamyny özleşdirmek

Häzirki zaman bäsdeşlik gurşawynda, kompaniýalar görnükliligini ýokarlandyrmak we güýçli marka şahsyýetini döretmek üçin ähli mümkinçiliklerden peýdalanmalydyrlar.A.bellik ulgamykompaniýanyň marketing we marka strategiýasynyň aýrylmaz bölegidir.Kompaniýada oňaýly täsir galdyrmaga, müşderilere we myhmanlara ýol görkezmäge we umumy tejribäni ýokarlandyrmaga kömek edýär.

Bellik ulgamy, bir kompaniýa, önümleri, hyzmatlary we gymmatlyklary barada maglumat berýän alamatlaryň, nyşanlaryň we wizual elementleriň toplumydyr.Pylon alamatlary, ýol gözlemek we ugrukdyryjy alamatlar, beýik harp belgileri, fasad belgileri we ş.m. ýaly dürli alamatlary öz içine alýar.Her bir nyşanyň, kompaniýanyň marka keşbini we gymmatlyklaryny görkezýän belli bir maksat, ýerleşdiriş we dizaýn bar.

Bellik ulgamynyň kategoriýalary

1) Pylon alamatlary

Pylon alamatlaryuzakdan bir kompaniýany, söwda merkezini ýa-da beýleki täjirçilik aýratynlyklaryny kesgitlemek üçin ulanylýan uly erkin söwda belgileri.Adatça ýollara, awtoulag ýollaryna ýa-da täjirçilik emläginiň girelgelerine / çykyşlaryna ýanaşyk ýerleşdirilýär.Pylon alamatlary kompaniýanyň nyşanyny, adyny we daş-töwereginden tapawutlandyrýan beýleki grafiki elementleri göterip biler.

2) Gözleg we ugur alamatlary

Wayol gözlemek we ugrukdyryjy alamatlar, gelýänleri we müşderileri täjirçilik emläginiň çäginde dogry ýere ugrukdyrmak üçin möhümdir.Bu alamatlar adamlara ýollardan, koridorlardan we pollardan geçmäge kömek etmek üçin oklary, teksti we grafiki nyşanlary üpjün edýär.Wayol gözlemek we ugrukdyryjy alamatlar, maksadyna we ýerleşişine baglylykda kesgitlenip ýa-da göçürilip bilner.

3) Rokary göterilen hat alamatlary

Riseokary gatly harp belgileri köplenç uly binalaryň üstünde görünýär we kompaniýanyň marka şahsyýetini tanatmak üçin ulanylýar.Bu alamatlar yşyklandyrylyp ýa-da yşyklandyrylmaýan aýratyn harplardan durýar.Belent harp alamatlary adatça adaty alamatlardan has uludyr we uzakdan görünýär.

4) Fasad alamatlary

Fasad alamatlarykompaniýanyň adyny, nyşanyny ýa-da binanyň fasadynda beýleki grafikalary görkezmek üçin ulanylýar.Bu alamatlar, umumy estetikany saklap, binanyň arhitekturasyna we stiline laýyk bolup biler.Fasad alamatlary metal, akril ýa-da daş ýaly dürli materiallardan ýasalyp, yşyklandyrylyp ýa-da yşyklandyrylyp bilinmez.

5) Kabul ediş alamatlary

Kabul ediş alamatlary kompaniýanyň ofisiniň kabul ediş meýdançasynda oturdyldy we bu ýere gelýänler bilen ilkinji aragatnaşyk nokady.Bu alamatlar kompaniýanyň nyşanyny, adyny ýa-da kompaniýanyň marka keşbini görkezýän islendik wizual elementleri göterip biler.Kabul ediş alamatlaryny diwara gurnap ýa-da stolda ýa-da münberde goýup bolýar.

6) Ofis belgileri

Ofis belgileri kompaniýanyň iş ýerindäki dürli otaglary, bölümleri ýa-da ýerleri kesgitlemek üçin ulanylýar.Bu alamatlar işgärleriň we myhmanlaryň amatlylygy we howpsuzlygy üçin möhümdir.Ofis belgileri metal, akril ýa-da PVC ýaly materiallardan ýasalyp, kompaniýanyň marka şahsyýetine laýyk bolup biler.

7) Hajathana alamatlary

Hajathana alamatlary täjirçilik emläginde hajathana desgalaryny bellemek üçin ulanylýar.Bu alamatlar diwara ýerleşdirilip ýa-da potolokdan asylyp bilner we adamlara hajathanalary aňsatlyk bilen kesgitlemäge kömek edýän ýönekeý tekst ýa-da grafiki nyşanlary göterip biler.

Signage ulgamynyň aýratynlyklary

1) Netijeli bellik dizaýny
Netijeli bellik dizaýny, güýçli marka şahsyýetini döretmegiň we müşderileriň aňynda gowy täsir galdyrmagyň açarydyr.Netijeli bellik dizaýny düşnükli, gysga we kompaniýanyň marka görkezmelerine laýyk bolmalydyr.Dizaýn, niýetlenen habary takyk görkezýän degişli reňkleri, şriftleri, grafikalary we nyşanlary ulanmalydyr.

2) yşyklandyryş
Umagtylandyryş, az ýagtylyk şertlerinde ýa-da gije alamatyň görünmegini ýokarlandyrýanlygy sebäpli, bellik dizaýnynyň möhüm tarapydyr.Yşyklandyryş, yşyklandyryş, öň yşyklandyryş, gyrasy yşyklandyryş, neon yşyklandyryş ýa-da LED yşyklandyryş ýaly dürli usullar arkaly gazanylyp bilner.

3) Çydamlylyk
Çydamlylyk, alamat ulgamynyň başga bir möhüm aýratynlygy, sebäbi alamatlar dürli howa şertlerine sezewar bolýar we könelýär.Alamatlar, howa, mehaniki streslere çydap bilýän metal, akril, PVX ýa-da daş ýaly ýokary hilli materiallardan ýasalmalydyr.

4) Howpsuzlyk Düzgünnamalaryny berjaý etmek
Müşderileriň, işgärleriň we gelýänleriň howpsuzlygyny we howpsuzlygyny üpjün etmek üçin bellik ulgamy üçin howpsuzlyk düzgünleriniň berjaý edilmegi möhümdir.Bellik gurnamak, ADA (Maýyplar Amerikalylary Kanuny) we OSHA (Zähmet howpsuzlygy we Saglyk Dolandyryşy) ýaly ýerli, ştat we federal düzgünlere laýyk gelmelidir.

Netije

Sözümiň ahyrynda, abellik ulgamyislendik kompaniýanyň marketing we marka strategiýasynyň möhüm bölegi.Güýçli marka şahsyýetini döretmäge, müşderilere we myhmanlara ýol görkezmäge we umumy tejribäni ýokarlandyrmaga kömek edýär.Dürli alamatlar belli bir maksatlara hyzmat edýär we kompaniýanyň marka keşbini we gymmatlyklaryny görkezýär.Netijeli bellik dizaýny, yşyklandyryş, çydamlylyk we howpsuzlyk düzgünleriniň berjaý edilmegi üstünlikli ýa-da orta marka tagallalarynyň arasynda tapawut döredip biljek bellik ulgamynyň esasy aýratynlyklarydyr.


Iş wagty: Maý-19-2023