Professional iş we ýol gözleg belgisi ulgamlary öndürijisi 1998-nji ýyldan bäri.Koprak oka

Bellik görnüşleri

Daşarky binagärlik belgisi ulgamy, müşderilere işiňiziň açyk giňişliginde traffigi dolandyrmaga kömek etmek bilen, markaňyzy wizual şekillendirmek üçin döredildi.Bellik görnüşlerine ýokary göterilen harp alamatlary, ýadygärlik alamatlary, fasad belgileri, ulag we awtoulag duralgasynyň ugur belgileri degişlidir.

 • Ulag we awtoulag duralgasynyň ugur alamatlary

  Ulag we awtoulag duralgasynyň ugur alamatlary

  Awtoulag we duralganyň ugrukdyryjy belgileri, ulag akymyna ýol görkezmekde we awtoulag duralgalarynda, garaageslarda we beýleki ulag meýdançalarynda netijeli nawigasiýany üpjün etmekde möhüm rol oýnaýar.Bu alamatlar diňe bir işlemän, eýsem markanyň müşderileriň amatlylygyna we howpsuzlygyna ygrarlylygynyň beýany bolup hyzmat edýär.

 • Fasad alamatlary |Dükanyň alamatlary

  Fasad alamatlary |Dükanyň alamatlary

  Fasad alamatlary müşderileri özüne çekmek we marka gymmatlyklaryny wizual aragatnaşyk strategiýalary arkaly ýetirmek isleýän kärhanalaryň we edaralaryň möhüm bölegi.Dogry dizaýn, materiallar we gurnama usullary bilen fasad belgisi hünär ussatlygyny, ygtybarlylygy we özboluşlylygy ýokarlandyrýan güýçli marketing guraly bolup biler.

 • Umentadygärlik alamatlary |Umentadygärlik belgisi

  Umentadygärlik alamatlary |Umentadygärlik belgisi

  Umentadygärlik alamatlary, aňsat okalýan maglumatlary bermek bilen, işiňizi ýa-da guramaňyzy görkezmegiň täsirli usulydyr.Bu erkin gurluşlar dürli stillerde we materiallarda bar, olary markaňyzyň özboluşly keşbine laýyklaşdyrmak üçin ýokary derejede düzýär.

 • Rokary göterilen harp alamatlary |Gurluş hatynyň alamatlary

  Rokary göterilen harp alamatlary |Gurluş hatynyň alamatlary

  Riseokary derejeli harp alamatlary häzirki zaman gurluşyk dizaýnlarynyň esasy tarapydyr.Görünişliligini ýokarlandyrýar we binanyň şahsyýetini we ugruny üpjün edýär.

  Ünsüňi çekmek we ugur görkezmek üçin döredilen ýokary derejeli harp alamatlary ajaýyp mahabat we aragatnaşyk usulydyr.