Professional iş we ýol gözleg belgisi ulgamlary öndürijisi 1998-nji ýyldan bäri.Koprak oka

Bellik görnüşleri

Markaňyzy ýokary hilli yşyklandyrylan hat belgileri bilen ýagtylandyryň!Kanal hatlary, Tersine kanal hatlary, Facelit gaty akril harplary we Backlit gaty akril harplary ýaly dürli görnüşleri hödürleýäris.Inatedagtylandyrylan hat belgilerimiz, işiňizi tapawutlandyrjak marka keşbini we marketing görnükliligini ýokarlandyrmak üçin niýetlenendir.
Umagtylandyrylan hat belgilerimiz, restoran, myhmanhana, lukmançylyk merkezleri, söwda merkezleri, bölekleýin dükanlar we kärhanalar ýaly kärhanalaryň ähli görnüşleri üçin amatlydyr.Bu alamatlar içerde we daşarda ulanylyp bilner we belli bir marka keşbiňize we talaplaryňyza laýyklaşdyrylyp bilner.

 • Kanal harp alamatlary - Yşyklandyrylan hatlar belgisi

  Kanal harp alamatlary - Yşyklandyrylan hatlar belgisi

  Kanal harp belgileri, marka gurmak we mahabat üçin dünýädäki kärhanalar üçin möhüm gurala öwrüldi.Customörite ýasalan bu alamatlar, aýratyn harplary yşyklandyrmak üçin LED çyralaryny ulanýar we özboluşly we gözüňi özüne çekiji mahabat çözgüdini üpjün edýär.

 • Yzky hatlar goly |Halo Lit belgisi |Tersine kanal harp belgisi

  Yzky hatlar goly |Halo Lit belgisi |Tersine kanal harp belgisi

  Tersine kanal harp belgileri, yzky harplar ýa-da halo ýakylýan harplar diýlip hem atlandyrylýar, söwda markasynda we mahabatynda ulanylýan meşhur alamat görnüşidir.Bu yşyklandyrylan alamatlar metaldan ýa-da plastmassadan ýasalýar we tekiz ýüzli we açyk meýdanda şöhle saçýan LED çyralary bilen içi boş arka reňkli 3D harplar, halonyň täsirine sebäp bolýar.

 • Facelit gaty akril harp alamatlary

  Facelit gaty akril harp alamatlary

  “Facelit” gaty akril harp alamatlary, marka gönükdirilen bellik ulgamyny döretmek üçin iň oňat çözgütdir.Bu alamatlar ýokary hilli akrilden ýasalyp, energiýa tygşytlaýan LED çyralary bilen yşyklandyrylýar we markaňyzyň isleglerine laýyklykda dürli ululykda, şekillerde we reňklerde bolýar.Markanyň görnükliligini ýokarlandyrmak üçin ýapyk we açyk programmalar üçin ajaýyp.