Professional iş we ýol gözleg belgisi ulgamlary öndürijisi 1998-nji ýyldan bäri.Koprak oka

sahypa_banner

Hyzmatlar

Satuwdan soň hyzmat

Esasy maglumatlar

1. Müşderiler üçin mugt gurluşyk we gurnama meýilnamalaryny üpjün ediň
2. Önümiň bir ýyl kepilligi bar (önümde hil meselesi bar bolsa, täze önümler bilen mugt çalyşmagy ýa-da abatlamagy üpjün ederis we çykdajy çykdajylaryny müşderi öz üstüne alar)
3. Satyşdan soňky müşderi hyzmaty işgärleri, satuwdan soňky meselelere gije-gündiziň dowamynda 24 sagat jogap berip bilerler.

Kepillik syýasaty

Kepillik döwründe kompaniýa adaty ulanylanda önümiň özi bilen baglanyşykly ýüze çykýan islendik hil meselesi üçin çäkli kepillik bermek üçin jogapkärçilik çeker.

Kadadan çykmalar

Aşakdaky ýagdaýlar kepillik bilen üpjün edilmeýär

1. Daşamak, ýüklemek we düşürmek, döwmek, çaknyşmak we ulanmak sebäpli ýüze çykan tegmiller ýa-da ýerüsti çyzgylar ýaly beýleki adaty bolmadyk sebäpler sebäpli ýüze çykan şowsuzlyk ýa-da zeper
2. Kompaniýamyz ýa-da ygtyýarly hyzmat merkezlerimiz bilen baglanyşykly bolmadyk tehniki işgärler tarapyndan rugsatsyz sökmek, üýtgetmek ýa-da önümi bejermek ýa-da sökmek.
3. Önümiň kesgitlenmedik iş şertlerinde ulanylmagy sebäpli ýüze çykan näsazlyklar ýa-da zyýanlar (ýokary ýa-da pes temperatura, aşa çyglylyk ýa-da guraklyk, ýokary belentlik, durnuksyz naprýa oreniýe ýa-da tok, ýer naprýa toeniýesine aşa nol we ş.m.)
4. Güýç ýeňip bolmajak näsazlyk ýa-da zeper (ýangyn, ýer titremesi we ş.m.)
5. Ulanyjynyň ýa-da üçünji tarapyň nädogry gurulmagy ýa-da nädogry gurulmagy we çözülmegi sebäpli ýüze çykan kemçilikler ýa-da zyýanlar
6. Haryt kepillik möhleti

Kepillik

Bütin dünýäde


Iş wagty: 16-2023-nji maý