Professional iş we ýol gözleg belgisi ulgamlary öndürijisi 1998-nji ýyldan bäri.Koprak oka

sahypa_banner

Bellik görnüşleri

Daşky mahabat yşyklandyrylan pilon alamatlary

Gysga düşündiriş:

“Pylon Sign”, kärhanalar üçin döredilen innowasion ýol gözleg ulgamynyň bir bölegidir.Pylon belgisi, işewürlik keşbini ýokarlandyrmak, marka habardarlygyny ýokarlandyrmak we düşnükli we aňsat görkezmeler bermek isleýänler üçin amatlydyr.


Önümiň jikme-jigi

Müşderi bilen pikir alyşma

Şahadatnamalarymyz

Önümçilik prosesi

Önümçilik ussahanasy we hil barlagy

Önümleriň gaplanylyşy

Haryt bellikleri

Pylon alamatlarynyň ulanylyşy

“Pylon” belgisi, awtoulag ýollary, söwda merkezleri, howa menzilleri we korporasiýa meýdançalary ýaly ýokary ulagly ýerlerde uzak we täsirli wizual barlygy döretmek isleýän kärhanalar üçin ajaýyp.Ulgam ýokary derejeli we köp sanly programmada ulanylyp bilner, şol sanda:

1. Marka we mahabat: Pylon belgisi, markaňyzy we önümleriňizi tanatmagyň täsirli usulydyr, sebäbi uzak aralykdan ýokary görnükliligi üpjün edýär, pyýada we awtoulag sürüjilerine işiňizi tapmagy aňsatlaşdyrýar.

2.Waýfinding: Pylon alamatlary müşderilere uly desgalarda, toplumlarda ýa-da uniwersitet şäherçelerinde aýlanmagy aňsatlaşdyrýar.Strategiki taýdan ýerleşdirilen alamatlary düşnükli we okamak aňsat bolan “Pylon” belgisi, müşderileriňiziň aňsatlyk bilen ýol tapmagyny üpjün edýär.

3. Göni alamatlar: Pylon belgisi, dürli bölümlere, girelgelere we çykyşlara ugrukdyrmak üçin ulanylyp bilner, bu ýere gelýänleriň çalt we aňsat ýol tapmagyny üpjün eder.

pylon-belgi-01
pylon-belgi-04
pylon-belgi-02
pylon-belgi-05
pylon-belgi-06
SAMSUNG DIGITAL KAMERA

Pylon alamatlarynyň artykmaçlyklary

1.Hokary görnüklilik: Pylon belgisi awtoulag sürüjilerine we geçip barýanlara, beýikligi we ululygy sebäpli uzak aralykdan işiňizi görmegi aňsatlaşdyrýar, bu köp adamly ýerlerde wizual barlygy döretmek isleýän kärhanalar üçin iň oňat çözgüt bolýar.

2.Kustomizasiýa edilip bilinýän: Pylon belgisi ýokary derejede düzülip, ​​belginiň dizaýnyny, ululygyny, reňkini we habarlaşmasyny iş islegleriňize laýyklaşdyryp, marka şekiliňiziň takyk görkezilmegini üpjün edýär.

3. Çydamly: Pylon belgisi önümçilikde ulanylýan ýokary hilli materiallar we agyr howa şertlerine çydap bilýän we ýakyn ýyllarda gurluş bitewiligini saklap bilýän berk enjamlar bilen gurulýar.

Önümiň parametrleri

Haryt

Pylon alamatlary

Material

304/316 Poslamaýan polat, alýumin, akril

Dizaýn

Düzeltmegi, dürli reňk reňklerini, şekilleri, ululyklary kabul ediň. Dizaýn çyzgysyny bize berip bilersiňiz. Eger hünärmen dizaýn hyzmatyny edip bilmesek.

Ölçegi

Custöriteleşdirilen

Surface

Custöriteleşdirilen

Lightagtylyk çeşmesi Suw geçirmeýän Led modullary
Açyk reňk Ak, gyzyl, sary, gök, ýaşyl, RGB, RGBW we ş.m.
Lightagtylyk usuly Şrift / Yzyna / Gyrasy yşyklandyryş
Naprýa .eniýe Giriş 100 - 240V (AC)
Gurnama Öň gurlan bölekler bilen düzedilmeli
Programma ýerleri Korporatiw şekil, söwda merkezleri, myhmanhana, gaz stansiýalary, howa menzilleri we ş.m.

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Müşderi bilen pikir alyşma

  Şahadatnamalarymyz

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik-ussahanasy - & - Hil-barlag

  Önümler-gaplama

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň