Professional iş we ýol gözleg belgisi ulgamlary öndürijisi 1998-nji ýyldan bäri.Koprak oka

sahypa_banner

Hyzmatlar

Özbaşdaklaşdyrma prosesi

1. Taslama maslahaty we sitata

çekmek_Work_chat_re_qes4Taslamanyň jikme-jikliklerini kesgitlemek üçin iki tarapyň arasyndaky aragatnaşyk arkaly: zerur önümiň görnüşi, önümi hödürlemek talaplary, önümi kepillendiriş talaplary, amaly ssenarileri, gurnama gurşawy we ýörite özleşdirme zerurlyklary.

“Jaguar Sign” -iň satuw geňeşçisi müşderiniň isleglerinden ugur alyp, dizaýner bilen maslahatlaşmagy maslahat berer.Müşderiniň pikirine esaslanyp, degişli çözgüt üçin sitata berýäris.Sitatada aşakdaky maglumatlar kesgitlenýär: önümiň göwrümi, önümçilik prosesi, önümçilik materialy, gurnama usuly, önümi kepillendiriş, töleg usuly, gowşuryş wagty, iberiş usuly we ş.m.

undraw_Designer_re_5v95

2. Çyzgylaryň dizaýny

Sitata tassyklanylandan soň, “Jaguar Sign” -iň hünärmen dizaýnerleri “önümçilik çyzgylaryny” we “görkezişleri” taýýarlap başlaýarlar.Önüm çyzgylary: önümiň ölçegleri, önümçilik prosesi, önümçilik materiallary, gurnama usullary we ş.m.

Müşderi töläninden soň, satuw geňeşçisi jikme-jik "önümçilik çyzgylaryny" we "netijelerini" müşderä gowşurar, ol dogrudygyna göz ýetirenden soň gol çeker we soňra önümçilik işine dowam eder ..

3. Prototip we resmi önümçilik

“Jaguar Sign” önümiň resmi önümçilik ýa-da köpçülikleýin önümçilik üçin ýalňyşsyz bolmagyny üpjün etmek üçin müşderiniň talaplaryna (reňk, ýerüsti täsir, ýagtylyk täsiri we ş.m.) nusga önümçiligini eder.Nusgalar tassyklanandan soň resmi önümçilige başlarys.

açmak_fabrika_dy0a
undraw_QA_engineers_dg5p

4. Önümiň hilini barlamak

Önümiň hili elmydama “Jaguar Sign” -iň esasy bäsdeşlik ukybydyr, eltilmezden ozal 3 sany berk hil barlagyny geçireris, ýagny:
1) semiarym taýýar önümler.
2) Her proses tabşyrylanda.
3) Taýýar önüm gaplanmazdan ozal.

5. Ibermek üçin taýýar önümi tassyklamak we gaplamak

Önümiň önümçiligi tamamlanandan soň, satuw geňeşçisi tassyklamak üçin müşderiniň önüm suratlaryny we wideolaryny iberer.Tassyklanylandan soň, önümleriň we gurnama esbaplarynyň sanawyny düzeris we ahyrynda iberişleri gaplarys we tertipläris.

çyzmak_Kontainer_ship_re_alm4
undraw_Contract_re_ves9

6. Satuwdan soň hyzmat etmek

Müşderiler önümi alandan soň, müşderiler haýsydyr bir kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolanda (gurnama, ulanmak, bölekleri çalyşmak) Jaguar Sign bilen maslahatlaşyp bilerler we meseläni çözmek üçin elmydama müşderiler bilen doly hyzmatdaşlyk ederis.


Iş wagty: Maý-22-2023